sainamtip school

เว็บเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียน และสังคมแห่งการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ใช้ Chromeเพื่อความสมบูรณ์

ข้อมูลโรงเรียนสายน้ำทิพย์

 

โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๒๙๓ ซอยสุขุมวิท ๒๒ ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย

กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

โทร. ๐๒-๖๖๓-๔๑๖๑

โทรสาร. ๐๒-๒๖๑-๔๕๕๘

sainamtip293@gmail.com
วิสัยทัศน์
โรงเรียนสายน้ำทิพย์
เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
เป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล
ภูมิใจในความเป็นไทย
และมีศักยภาพเป็นพลโลก

อัตลักษณ์

ไหว้สวย มารยาทดี มีน้ำใจ

เอกลักษณ์

สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

รายการอาหารโครงการอาหารกลางวัน

ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖

ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖

ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖

ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖

ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖

ครุดีเด่นโรงเรียนสายน้ำทิพย์

ขอแสดงความยินดีกับครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ในโอกาส เลื่อนวิทยฐานะ คศ.3 

ครูรตินธร วาดเขียน

ครูอรทัย  อนันตศานต์

ครูมารศรี วันรอด

ครูบุญส่ง ใจดี   

คุณครูอรุณ  เปียซื่อ

คุณครูเฟื่องศักดิ์ ภัทรวาณิชย์

คุณครูสุพร  ชื่นคุ้ม

คุณครูพร อนันต์ชื่นสุข

รางวัลเกียรติยศ คุรุสุดดี สาขาภาษาไทย ประจำปี 2556

คุณครูมารศรี วันรอด

รางวัลเกียรติยศหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556

1.ครูชุติมา โคตรสาขา

2.ครูฐิตินันท์ ธีรเวชเจริญชัย

3.ครูพร อนันต์ชื่นสุข

4.ครูภรณี จันทร์เพ็ญ

5.ครูมารศรี วันรอด

6.ครูวุฒิพงษ์ โฉสูงเนิน

7.ครูรัตนพร พวงช้อย

8.ครูสมใจ จันทกาญจน์

9.ครูสุพร ชื่นคุ้ม

10.ครูสุพัตรา ปฏิยุทธ

11.ครูอุดมลักษณ์ ประสงค์ผลชัย

12.รองฯนาวินี โกวิทวิบูล

รางวัลเกียรติยศโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

1.ครูประนอม จันทร์นุ่น

2.ครูโสรยา สุธาพจน์

3.ครูญานิศา กระจ่างเสน

รางวัลประกาศเกียรติคุณฯประจำปี 2556 จากสภาวัฒนธรรมเขตคลองเตย

1.ครูณรงค์ บาลี ผู้สูงอายุดีเด่น

2.รองฯนาวินี โกวิทวิบูล แม่ดีเด่น

3.ครูภรณี จันทร์เพ็ญ แม่ดีเด่น

4.ครูรตินธร วาดเขียน แม่ดีเด่น

5.ครูอรทัย อนันตศาสนต์ แม่ดีเด่น

บุคคลากรทางลูกเสือดีเด่น ปี2555

ท่าน รองฯนาวินี ผู้บริหารลูกเสือดีเด่น

ครูวุฒิพงษ์ ครูผู้สอนลูกเสือดีเด่น

ครูอรุณ ผู้สนับสนุนการลูกเสือดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านครับ

ขอแสดงความยินดีกับครูมารศรี วันรอดได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เอกสาร

ขอแสดงความยินดีกับครูรตินธร  วาดเขียน ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ.ไปถ่ายทำ การสอนภาษาต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย ครับ

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2554 ดังนี้

1. นางสาววัฒนี  วันรอด (ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)

2. นางสุนทรี  ทองชิตร์ (ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

3. นางปทุมพร  วาดเขียน (ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ)

เอกสารประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2554

บุคคลากรทางลูกเสือดีเด่น ปี 2554

ผู้อำนวยการพัศญา พรหมเลิศ ผู้บริหารลูกเสือดีเด่น

ครูประจักษ์ จอมทอง ครูผู้สอนลูกเสือดีเด่น

ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2553 ดังนี้

1. นางจินตนา  ตันตสุทธิกุล (ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)

2. นายอรุณ  เปียซื่อ (ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ กอท.)

Notes

พัฒนาหลักสูตร ภาคเรียนที่2/2554

Created by Arun Piaseu Oct 18, 2011 at 7:58pm. Last updated by Arun Piaseu Oct 18, 2011.

ครูทำงาน 25 ตค. 54

Created by Arun Piaseu Oct 18, 2011 at 7:51pm. Last updated by Arun Piaseu Oct 18, 2011.

Photos

  • Add Photos
  • View All

Videos

  • Add Videos
  • View All

กิจกรรมที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2554 ในเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2554

         โรงเรียนสายน้ำทิพย์จัดการประชุมกรรมการสถานศึกษา เพื่อพิจารณางบประมาณประกอบแผนปฏิบัติการปี 54 และขอความเห็นชอบกรณีอื่นๆ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554 ณ ห้องเกียรติยศ

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพทั้งหมด

*********************************

 

กิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ได้จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2554 เพื่อแสดงความรักและความเคารพให้แด่ครูที่เกษียณอายุราชการ และผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด โดยมีคณะครู บุคลากรโรงเรียน ครู-ศิษย์เก่า ผู้ปกครองเครือข่าย และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงมุฑิตาจิต

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่

***************************************

ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ได้เข้าร่วมเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2554

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่

***************************************

วันครบรอบ 50 ปี วันก่อตั้งโรงเรียนสายน้ำทิพย์ มีการจัดงาน ทำบุญโรงเรียน มอบทุนการศึกษา ศิษย์เก่าคารวะครูและการพบปะสังสรรค์ ของศิษย์เก่า ครูเก่า

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่

***************************************

โรงเรียนสายน้ำทิพย์จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2554 เพื่อให้คณะครู นักเรียน บุคลากร และผู้ปกครองได้ร่วมถวายพระพรและร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีท่าน ผอ. ณัฐิศา พรหมเลิศ เป็นประธานในพิธี

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ สพป.กทม. ผอ.สมยศ ศิริบรรณ

 

 

**************************

 

ท่านผอ.สมยศ  ศิริบรรณ เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนสายน้ำทิพย์


 

18/10/2554

 

 

"โครงการหนึ่งแสนครูดี"

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554

ขอแสดงความยินดีกับกับนักเรียน และครูผู้ควบคุมทีมโรงเรียนสายน้ำทิพย์

ชนะเลิศและเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

กิจกรรมแอโรบิค

กิจกรรมภาษาอังกฤษ Spelling BEE

กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

กิจกรรมที่ได้รับเหรียญทอง

การจัดสวนถาดแบบชื้น ชั้น ป.4-6

อาหารคาว หวาน ประเภทเส้น ป.4-6

การใช้เข็มทิศ และการคาดคะเน ป.4-6

การสร้างเกมจากคอมพิวเตอร์ ป.4-6

การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส E&book (ป.4-6)

การสราง Webpage ประเภท Web Editor (ป. 4-6)

เรียงความและคัดลายมือ (ป. 4-6) 

มารยาทไทย (ป. 4-6) 

กิจกรรมที่ได้รับเหรียญเงิน

การใชโปรแกรมนําเสนอ (Presentation) (ป. 4-6)

ท่องอาขยาน ทำนองเสนาะ (ป.1-3) 

กิจกรรมที่ได้รับเหรียญทองแดง


ดาว์นใบสมัคร กอท.PDF File   WordFile

ที่ส่งใบสมัครการแข่งขันในเว็บ ร.ร. (ต้องสมัครสมาชิกก่อน)

ตารางการแข่งขัน pdf file

หมายเลขโทรสาร(Fax) 02-261-4558

โรงเรียนที่ส่งแข่งขันการงานอาชีพ ขอความกรุณาเตรียมอุปกรณ์สำหรับหุงต้ม เตาแก๊ส มาด้วยตนเอง

แผนที่โรงเรียนสายน้ำทิพย์

แผนผังโรงเรียนสายน้ำทิพย์

คำสั่งสพป.กทม.แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันศักยภาพด้านวิชาการของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เกณฑ์การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554

เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)

เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)
เกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ฉบับแก้ไข)
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์และเครื่องบิน)

* หมายเหตุ การแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องบิน จัดแข่งที่ศูนย์โรงเรียนสตรีวิทยา2

ลิงค์เจ้าภาพจัดงานระดับภูมิภาค ณ กาญจนบุรี

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. ศธ.

ตรวจสอบโรงเรียนที่ส่งใบสมัครแล้ว คลิกที่นี่คะ (update 18.00 น.)

ภาพกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61

ศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สพป.กทม. (โรงเรียนสายน้ำทิพย์)

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่


ประกาศผลการแข่งขันกรงานอาชีพ

  • การแข่งขันอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ (ประเภทเส้น) ป.4-6
  • การแข่งขันน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6
  • การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-6
  • การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ป.4-6

 

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


ในวันพฤหัสบดี ที ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ทางโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ได้นิมนต์พระภิกษุจำนวน ๓ รูป และสามเณรภาคฤดูร้อนโรงเรียนสายน้ำทิพย์ จำนวน ๑๒ รูป มารับบิณฑบาตอาหารแห้งที่โรงเรียน เวลา ๙.๐๐ น. จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ในวันและเวลาดังกล่าว

- ประกาศโรงเรียนสายน้ำทิพย์ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  คลิกที่นี่

- ประกาศโรงเรียนสายน้ำทิพย์ เรื่อง สอบราคาซื้อแบบหนังสือเรียนระดัีบชั้นอนุบาล - ป.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  คลิกที่นี่

- ประกาศโรงเรียนสายน้ำทิพย์ เรื่อง สอบราคาซื้อแบบหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ (ห้อง MSIEP) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  คลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ทางโรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้ดำเนินการจัดงานวันเกียรติยศ

ในวันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อให้เป็นเกียรติแก่นักเรียนที่ได้คะแนนสูง

ในแต่ละวิชา และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ทางโรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้จัดทอดผ้าป่าการศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และสภาพแวดล้อม

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดย นางอรฤดี  พูลศรี ผอ.สพป.กทม.

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 

คลิกชมภาพการทอดผ้าป่าการศึกษา ทั้งหมดได้ที่นี่

โรงเรียนสายน้ำทิพย์กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสายน้ำทิพย์

ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้ 

ออกกำลังกาย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ส่งเสริมความรักสามัคคี

ฝึกความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ใช้กีฬาเป็นเกาะป้องกันตนเองจากอบายมุขทั้งปวง

คลิกชมภาพการแข่งขันกีฬาภายใน ทั้งหมดได้ที่นี่

ขอแสดงความชื่นชมยินดี

ผลการแข่งขันการเล่านิทาน (story telling) ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรม

ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ เมืองทองธานี

เด็กหญิงปรียา นาวานี ได้คะแนน 85.67 ระดับเหรียญทอง อันดับรองชนะเลิศอันดับ 1 

นายสุเทพ เจริญสันดร ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ มอบเกียรติบัตรให้แก่

คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

งานศิลปหัตถกรรมฯ ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงิน และเหรียญทอง

พร้อมนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนไทย-สิงคโปร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนไทย-สิงคโปร์ ปีการศึกษา 2556

ที่ Endeavour Pramary School  ประเทศสิงคโปร์

คลิกชมภาพโครงการแลกเปลี่ยนฯ ทั้งหมดได้ที่นี่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อร่วมพิจารณาข้อราชการ

และกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกัน ณ โรงเรียนสายน้ำทิพย์

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยมี นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม

คลิกชมภาพ สพป.กทม.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทั้งหมดได้ที่นี่

นางอรฤดี พูลศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

และบุคลากรทางการศึกษา พบปะและตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะ พูดคุย ให้ข้อเสนอแนะในด้านการบริหารจัดการ

การจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรม/โครงการที่เป็นเลิศของโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสายน้ำทิพย์  โดยมี นายสุเทพ เจริญสันดร

ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู นักเรียนให้การต้อนรับ

คลิกชมภาพ ผอ.สพป.กทม.และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ทั้งหมดได้ที่นี่

ในวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่านผู้อำนวยการสุเทพ เจริญสันดร

และคุณครูรตินธร วาดเขียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ประชุมผู้ปกครองในโครงการแลกเปลี่ยนไทย-สิงคโปร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง

โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ได้จัดกิจกรรมให้ลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕

เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือภูมิสิริแคมป์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

และทัศนศึกษาศึกษาธรรมชาติทุ่งดอกทานตะวัน ทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์บำเพ็ญประโยชน์

วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
คลิกชมภาพกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ป.๔-ป.๕ ทั้งหมดได้ที่นี่

โรงเรียนสายน้ำทิพย์ รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓

ในวันที่ ๗-๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ จากคณะกรรมการประเมิน สมศ.รอบที่ ๓

โดยนายสุเทพ เจริญสันดร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา และตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองได้ร่วมต้อนรับ

และตอบข้อซักถาม จากการประเมินครั้งนี้นอกจากจะได้รับการประเมินอย่างกัลญาณมิตรแล้ว

ยังได้รับความรู้ ข้อเสนอแนะ คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปพัฒนาโรงเรียน

และนักเรียน ให้มีคุณภาพต่อไป

คลิกชมภาพคณะกรรมการประเมินฯ ทั้งหมดได้ที่นี่

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร

เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๕๗ และจัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ให้แก่เด็กๆ และคุณครู

คลิกชมภาพกิจกรรม ทั้งหมดได้ที่นี่
ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ทางโรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้จัดนิทรรศการ

และกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด "ห้องสมุดเปิดโลกกว้างสู่อาเซียน"

ด้วยความร่วมมือของคณะครู บคลากร นักเรียน

โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมยอดนักอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

การแสดงของนักเรียน การแสดงนิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ

คลิกชมภาพกิจกรรม ทั้งหมดได้ที่นี่
การซักซ้อมแผนหนีไฟ และสาธิตกิจกรรมในการสร้างสถานการณ์จำลองกรณีเกิดอัคคีภัย

โดยได้ได้รับความร่วมมืจากสถานนีดับเพลิงคลองเตยในการซักซ้อมเป็นอย่างดี

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

คลิกชมภาพกิจกรรม ทั้งหมดได้ที่นี่

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ท่านผู้อำนวยการสุเทพ เจริญสันดร

ได้เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์

โดยมีคณะผู้บริหาร - ครู และบุคลากรทางการศึกษาเดินทางมาร่วม

แสดงความยินดีในครั้งนี้จำนวนมาก ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

คลิกชมภาพกิจกรรม ทั้งหมดได้ที่นี่

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ เข้ารับรางวัล

โรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๖

รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท ณ ที่ทำการธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

คลิกชมภาพพิธีมอบรางวัลฯ ทั้งหมดได้ที่นี่

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนสายน้ำทิพย์ร่วมกิจกรรมถวายพระพร

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิอดุลยเดช

โดยนางสุดารัตน์ พลแพงพารองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์เป็นประธานนำกล่าวถวายพระพร

แด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำขับร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมี

คลิกชมภาพกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ทั้งหมดได้ที่นี่

ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ทางโรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้จัดงานมุทิตาคารวะ

แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๖

ผอ.พัศญา พรหมเลิศ และคุณครูภรณี จันทร์เพ็ญ

คลิกชมภาพกิจกรรมเนื่องในงานมุทิตาคารวะ ทั้งหมดได้ที่นี่

 ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ทางโรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้จัดประชุมผู้ปกครอง

นักเรียน อ.๑-ป.๖ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2556  

เพื่อพบปะหารือและช่วยกันหาแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข

และส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนร่วมกัน อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดี

ระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน

คลิกชมภาพกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง ทั้งหมดได้ที่นี่

ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ทางโรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้จัดงานสัปดาห์

วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากร

และผู้ปกครอง ได้ชื่นชมทักษะและผลงานนักเรียนอันเกิดจากกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ โดยครูภรณี จันทร์เพ็ญ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

คลิกชมภาพกิจกรรมเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ทั้งหมดได้ที่นี่

ทำบุญครบรอบ ๕๒ ปีวันก่อตั้งโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

โดยมีการร่วมทำบุญโรงเรียน มอบทุนการศึกษา ศิษย์เก่าคารวะครู

และพบปะสังสรรค์ ของศิษย์เก่าครูเก่า

คลิกชมภาพกิจกรรมเนื่องในวันทำบุญครบรอบโรงเรียน ทั้งหมดได้ที่นี่

โรงเรียนสายน้ำทิพย์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยมีพิธีถวายพระพรชัยมงคล

และกิจกรรมการแสดงความกตัญญูกตเวทตาของนักเรียนที่มีต่อคุณแม่

และมีกิจกรรมการแสดง การร้องเพลงหมู่-ประสานเสียงเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

คลิกชมภาพกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ทั้งหมดได้ที่นี่

ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ทางโรงเรียนสายน้ำทิพย์

ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความ

สามารถในด้านทักษะภาษาไทย เน้นความงดงาม และคุณค่าของภาษาไทย

ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาษาประจำชาติ โดยท่านผู้อำนวยการพัศญา พรหมเลิศ

เป็นประธานเปิดงาน และให้โอวาท พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน

คลิกชมภาพกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ทั้งหมดได้ที่นี่

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ - ศุกร์ที่ ๒๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ในโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

ณ วัดสะพาน กรุงเทพมหานคร

คลิกชมภาพโครงการปฏิบัติธรรม ทั้งหมดได้ที่นี่

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสายน้ำทิพย์พร้อมใจกันถวายเทียนพรรษา

เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดสะพาน

ซึ่งเชื่อกันว่าในการให้ทานด้วยแสงสว่าง จะมีอานิสงฆ์เพิ่มพูนปัญญาหูตาสว่างไสว /\

คลิกชมภาพถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ทั้งหมดได้ที่นี่

ในวันที่ ๑๗-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ทางโรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้จัดกิจกรรม

วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยคณะครู และนักเรียนได้ร่วมกันประกอบ

พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างอบอุ่น โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

กล่อมเกลาจิตใจให้เกิดความสุขสงบ ร่มเย็น เป็นผลให้อยู่ร่วมกันในสังคมด้วย

ความสามัคคี และสันติสุขอย่างยั่งยืน  

คลิกชมภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ทั้งหมดได้ที่นี่

ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ทางโรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้จัดกิจกรรม

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ

แห่งชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

คลิกชมภาพพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ทั้งหมดได้ที่นี่

กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๖

ท่านผู้อำนวยการพัศญา  พรหมเลิศ ประธานในพิธีเปิด

คุณครูอรทัย ผู้รับผิดชอบกิจกรรมกล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชน เยาวชน และนักเรียนได้รับรู้ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของวัน

ต่อต้านยาเสพติด ในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ตลอด

จนเป็นการแสดงความสามัคคีรวมเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

คลิกชมภาพกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ทั้งหมดได้ที่นี่

ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการประเมินโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๖ ได้มาดำเนินการประเมินเป็นที่เรียบร้อย

ทางโรงเรียนสายน้ำทิพย์ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

คลิกชมภาพกิจกรรมประเมินโรงเรียนคุณธรรมฯ ทั้งหมดได้ที่นี่

ทางโรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ขึ้น

ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ

ในด้านทักษะภาษาไทย ซึ่งถือว่าเป็นภาษาประจำชาติ

นอกจากนั้นยังได้บูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อีกด้วย

คลิกชมภาพกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ทั้งหมดได้ที่นี่

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ทางโรงเรียนสายน้ำทิพย์

ได้ดำเนินการจัดอบรมเรื่อง "การอบรมยุวบรรณารักษ์" ขึ้น

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสนใจต่อการเรียนรู้

ในทรัพยากรความรู้ที่ห้องสมุด ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เสริมที่นอกเหนือจาก

วิชาที่เรียน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมประกอบไปด้วยจำนวนทั้งหมด ๕ ฐาน

ได้แก่การทำบัตร-ซองยืม, การซ่อมหนังสือ, การลงทะเบียนหนังสือ,

การเตรียมหนังสือ และบริการให้ยืมโดยอัตโนมัติ

คลิกชมภาพกิจกรรมการอบรมยุวบรรณารักษ์ ทั้งหมดได้ที่นี่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ ทางโรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้จัด

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ขึ้นเพื่อบังเกิดความเป็นสิริมงคลแก่คณะครู อาจารย์และ

นักเรียน อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของ

คนไทยให้มั่นคงสืบไป...

คลิกชมภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู ทั้งหมดได้ที่นี่

อบรมการออกแบบวัดผลและประเมินผล โดย ดร.อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์ วิทยากร

ท่านรอง ผอ.สพป.กทม.นภัครภัทร ประธานในพิธี ท่าน ศน.กมลชนก เป็นเกียรติในพิธี

ท่าน ผอ.พัศญา พรหมเลิศ กล่าวรายงาน ครูเข้ารับการอบรม 7 โรงเรียน จำนวน 100 คน

วันที่ 8 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนสายน้ำทิพย์

คลิกชมภาพอบรมการออกแบบวัดผลและประเมินผล ทั้งหมดได้ที่นี่

นำเสนอการจัดการเรียนการสอน Tablet @SEAMO Hight Officials Meeting

โรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการ

คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านเบญจลักษณ์  น้ำฟ้า

ให้นำเสนอการจัดการเรียนการสอน Tablet @SEAMO Hight Officials Meeting

ณ โรงแรมมิแลเนี่ยม อโศก ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 25555

นำทีมโดยท่าน ผู้อำนวยการพัศญา พรหมเลิศ                

 บรรยาย เป็นภาษาอังกฤษ โดยรองผู้อำนวยการสุดารัตน์ พลแพงพา 

โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 คน ควบคุมโดยคุณครูพัชรินทร์ มีใย

(คลิกที่นี่เพื่อชมภาพหรือดาว์นโหลดภาพทั้งหมด)

ประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา2555

           วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นการสอบ O-net ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งโรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้เป็นศูนย์สอบ โดยมีนักเรียนสายน้ำทิพย์และนักเรียนจากสาธิต มศว ประสานมิตร เดินทางมาสอบ ณ ศูนย์สอบโรงเรียนสายน้ำทิพย์

คลิกชมภาพกิจกรรมการสอบ O-net ทั้งหมดได้ที่นี่

คลิกชมภาพการแข่งขัน สพฐ. เกมส์ครั้งที่ 2 (ระดับประเทศ) ได้ที่นี่

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาวัดคลอยเตยนอก        

 ประจำปี 2556

1.ด.ช.รุ่งเรือง  ชุ่มคำ

2.ด.ช.ญาณโชติ  เนียนหอม

3.ด.ช.รัฐนนท์  แผ้วสวัสดิ์

       ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากสภาวัฒนธรรมเขตคลองเตย

ประจำปี 2556

                1.ด.ญ.กนกวรรณ ศรีคำ สาขา อาชีพ

                2.ด.ญ.ชญาฎา จิรธนาภิรมย์ สาขา ทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                3.ด.ช.ฐาปกรณ์  พนารินทร์ สาขา ทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                4.ด.ช.ธนัท ใบโสภณ สาขา ทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                5.ด.ญ.ณัฐวดี เตชะพิทักษ์วงศ์ สาขา กีฬาและนันทนาการ

                6.ด.ญ.ธิติมา  สมคารเจริญดี สาขา กีฬาและนันทนาการ

                7.ด.ญ.ปทิตตา ธีรชวกุล สาขา กีฬาและนันทนาการ

               8.ด.ญ.มัณฑนา  ทรงธรรม สาขา กีฬาและนันทนาการ

               9.ด.ช.ภูมภกร  เจตบำรุงสิน สาขา การศึกษาและวิชาการ

              10.ด.ญ.วริษฐา ภักดี สาขาการบำเพ็ญประโยชน์ อาสาสมัคร สวัสดิการและ  ประสานงาน

              11.ด.ญ.วิรัญญา แซ่โค้ว สาขา คุณธรรมและจริยธรรม

              12.ด.ญ.อรอินน์  สติภา สาขา คุณธรรมและจริยธรรม

คลิกชมรูปภาพการรับประกาศเกียรติคุณ สภาวัฒนธรรมเขตคลองเตย

          โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ได้จัดงานวันเด็กและกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 โดยมีท่านผู้อำนวยการ พัศยา พรหมเลิศ เป็นประเทศเปิดงานในพิธี และมอบเกียรติแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี

คลิกชมภาพกิจกรรมวันเด็กและวันกีฬาสีทั้งหมดได้ที่นี่

         โรงเรียนสายน้ำทิพย์ จัดงานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555 ณ ลานอเนกประสงค์ และแต่ละสายชั้นจัดเลี้ยงสวัสดีปีใหม่ 2556

 

คลิกชมภาพกิจกรรมทำบุญปีใหม่ 2556 ทั้งหมดได้ที่นี่

กล้องครูอรุณ

         คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 13-15 ธันวาคม 2555 

คลิกชมและดาวน์โหลดภาพกิจกรรมทั้งหมดได่ที่นี่

        คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ร่วมกันแสดงมุทิตาจิตคารวะต่อ ท่านรองฯ นาวินี โกวิทวิบูล ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งไปประจำตำแหน่งรองผู้อำนวยการที่โรงเรียนพญาไท

คลิกชมและดาวน์โหลดรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่

ภาพวันเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.5-6

วันที่ 24-26 ธันวาคม 2555 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา

คลิกที่นี้เพื่อชมหรือดาว์นโหลดภาพ อัลบั้มที่ 1

อัลบั้มที่ 2

อัลบั้มที่ 3 ผอ.เยี่ยมค่าย รอบกองไฟ

อัลบั้มที่ 4 วันสุดท้าย

อัลบั้มที่5 แวะทานอาหารที่น้ำตก

อัลบั้มที่ 6 ทัศนศึกษาที่ PTI

อัลบั้มที่ 7 เดินทางกลับ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555

คณะครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ นำทีม โดย ท่านรองผู้อำนวยการสุดารัตน์ พลแพงพา หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครูประจักษ์ ประธานสายชั้น ป.6 ครูรตินธร

ประธานสายชั้น ป.5 ครูเฟื่องศักดิ์ และครูอรุณ  สำรวจค่ายพักแรมพงษ์ลดา หมวกเหล็ก 

จังหวัดสระบุรี และจะนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5และ6 จำนวน 282 คน

ทัศนศึกษา ณ โรงงานผลิตไฟฟ้า จากขยะ PTI โพลีน. จำกัด

ในวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555


ผู้อำนวยการพัศญา พรหมเลิศ ประธานการประชุม วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555

ผู้ปกครองตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมประชุม มากกว่า 90 % ในการนี้มีการระดมทุนเพื่อจัดซื้อเก้าอี้ ได้เงินทั้งสิ้น 27,400 บาทถ้วน ซึ่งขณะนี้ได้จัดซื้อเก้าอี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 300 ตัว ขอขอบพระคุณ มา ณ ที่นี้ นะครับ

คลิกที่นี้เพื่อชมภาพกิจกรรมหรือดาว์นโหลด

ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556 ดังนี้ 


ระดับก่อนประถมฯรับสมัครวันที่ 31 มกราคม 2556-4 กุมภาพันธ์ 
จับสลาก วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
มอบตัว วันที่ 17 กุมภาพันธ์, 
ชั้น ป.1 รับสมัครวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 
จับสลาก ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
มอบตัว วันที่ 24 กุมภาพันธ์, 
ชั้น ป.1 ประเภทความสามารถพิเศษ รับสมัครวันที่ 14-15 มีนาคม 
จับสลากวันที่ 31 มีนาคม 

สอบวันที่ 16 มีนาคม 
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 18 มีนาคม 
ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนนโอเน็ต รับสมัครวันที่ 14-18 มีนาคม สอบวันที่ 23 มีนาคม 
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 27 มีนาคม 
ประเภทจับสลากในเขตพื้นที่บริการ รับสมัครวันที่ 14-18 มีนาคม
จับสลาก ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ 31 มีนาคม 
ประเภทเงื่อนไขพิเศษ รับสมัครวันที่ 14-18 มีนาคม 
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 27 มีนาคม 
โดยทุกประเภทมอบตัวพร้อมกัน วันที่ 6 เมษายน

 

โรงเรียนสายน้ำทิพย์รับสมัครบุคคลากรทางการศึกษา ดังนี้ ด่วน
1. บรรณรักษ์ห้องสมุด 1 ตำแหน่ง
2. เจ้าหน้าที่ การเงิน บัญชี พัสดุ 1 ตำแหน่ง
3. เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ติดต่อฝ่ายบุคคล โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 02-258-2232 ต่อ ฝ่ายบุคคล (ครูภรณี )

           ท่านผู้อำนวยการพัศญา พรหมเลิศ ได้กล่าวแสดงความยินดี กับตัวแทนนักเรียนที่จะไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 62 ณ จังหวัดระยอง ในวันที่ 10 ธันวาคม 2555 โดยมีนักเรียนแข่งขัน 4 รายการ ดังนี้ 1. แอโรบิก 2. หุ่นยนต์บังคับมือ 3. จักสารไม้ไผ่ 4. เล่านิทานภาษาอังกฤษ

           โรงเรียนสายน้ำทิพย์จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 นางพัศญา พรหมด เลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมจัดเพื่อให้นักเรียน และผู้ปกครองได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ร่วมเทิดพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ เพื่อให้นักเรียนแสดงความรักที่มีต่อบิดา โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความรัก

คลิกชมภาพกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2555 ทั้งหมดได้ที่นี่

           โรงเรียนสายน้ำทิพย์จัดงานวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เพื่อให้ครู นักเรียน บุคลากร และผู้ปกครอง ได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

คลิกชมภาพกิจกรรมลอยกระทงทั้งหมดได้ที่นี่

         วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนสายน้ำทิพย์นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี 

คลิกชมภาพกิจกรรมการทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ที่นี่

            วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 คณะผู้บริหาร ครู จากโรงเรียน วัดบางนางบุญ วัดไพร่ฟ้า และวัดราษฎร์ศรัทธาทำ เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่คะ

           วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนสายน้ำทิพย์จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีท่าน ผอ. พัศญา พรหมเลิศ เป็นประธานในพิธี

คลิกชมภาพกิจกรรมถวายราชสดุดีฯ ทั้งหมดได้ที่นี่

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

     โรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขัน กิจกรรมแอโรบิก ในงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 62 ณ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค และได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนเขต ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 62 ที่จังหวัดระยอง

คลิกชมภาพกิจกรรมการแข่งขันแอโรบิกทั้งหมดได้ที่นี่

     ท่านผู้อำนวยการพัศญา พรหมเลิศ และคุณครูอารีย์ ขันธวิธิ เข้าร่วมงาน เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย จากใจชาวโรงเรียน สพป.กทม. โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธี และมอบโล่แก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555 ณ โรงเรียนวัดชนะสงคราม

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่

       โรงเรียนสายน้ำทิพย์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 1 คน คือ ครูอารีย์ ขันธวิธิ และผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด จำนวน 1 คน คือ ครูธันวิรันยา ธนัตเจริญชัย ในวันที่ 25 กันยายน 2555

คลิกชมภาพงานมุทิตาจิตได้ที่นี่

       วันที่ 19 กันยายน 2555 โรเรียนสายน้ำทิพย์จัดกิจกรรมวันสันติภาพสากล โดยมีท่านผู้อำนวยการ พัศญา พรหมเลิศ เป็นประธานในพิธี และประธานนักเรียนเป็นผู้อ่านสารนายกรัฐมนตรี วันสันติภาพสากล

คลิกชมภาพกิจกรรมวันสันติภาพสากลได้ที่นี่คะ

       โรงเรียนสายน้ำทิพย์จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง ได้ชื่นชมทักษะและผลงานนักเรียนอันเกิดจากกระบวนการทางวิทยาศาตร์ และมีการบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมี ท่าน ผอ. พัศญา พรหมเลิศ เป็นประธานในพิธี


คลิกชมภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2555 ได้ที่นี่

    ทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ครบรอบ 51ปี ในวันที่ 18 สิงหาคม โดยมีท่านผู้อำนวยการพัศญา พรหมเลิศ เป็นประธานในพิธี 

คลิกดูภาพกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดโรงเรียน ครบรอบ 51 ปี ได้ที่นี่     โรงเรียนสายน้ำทิพย์ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อให้คณะครู นักเรียน บุคลากร และผู้ปกครอง ได้ร่วมถวายพระพรและร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   

คลิกชมภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2555 ได้ที่นี่คะ   

      คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ได้ร่วมกันทำบุญร่วมกันถวายเทียนในวันเข้าพรรษา โดยมีผู้อำนวยการ พัศญา พรหมเลิศ และคณะครู ตัวแทนนักเรียน เดินไปถวายเทียนที่วัดคลองเตยใน

คลิกชมภาพกิจกรรมวันเข้าพรรษาได้ที่นี่

 

         โรงเรียนสายน้ำทิพย์จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย และให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของภาษาไทย ภายในกิจกรรมมีการประกวดคัดลายมือ ท่องอาขยาน การแสดงการละเล่นแบบไทย ฯลฯ โดยมีผู้อำนวยการ พัศญา พรหมเลิศ เป็นประธานในพิธี

คลิกชมภาพกิจกรรมวันภาษาไทยได้ที่นี่

 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพทั้งหมด

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

       วันที่ 24 กรกฎาคม 2555เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรค มือเท้าปากเปื่อย และสาธิตวิธีการดูแลป้องกันโรคมือเท้าปากเปื่อย

วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 คณะกรรมการนิเทศติดตาม

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และการประกันคุณภาพภายใน                            

โดย ท่าน ศน.ชลธี  ท่าน ศน.สยาม  ท่าน ศน.อักษรา ให้การนิเทศติดตามและคำชี้แนะ  

ท่านผู้อำนวยการพัศญา  พรหมเลิศ และคณะครูให้การต้อนรับ และรับคำชี้แนะ

ด้วยความขอบพระคุณครับ

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพทั้งหมด

     

 วันที่ 25 มิถุนายน 2555 โรงเรียนสายน้ำทิพย์จัดกิจกรรมสุนทรภู่

***คลิกชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่***

       วันที่ 26 มิถุนายน 2555 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กำหนดให้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและจัดระบบเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษาและสร้างความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพติด

***คลิกชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่***

11 มิถุนายน 2555 ระดมสมองในการหลอมแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2555

นำโดยท่านผู้อำนวยการพัศญา  พรหมเลิศ

         วันที่ 6 มิถุนายน 2555 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง นำโดยท่านรองฯผอ.เขต สมรัก ท่าน ศน.ดร.อมร ท่าน ผอ.โรงเรียน เข้าประเมินโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ท่าน ผอ.พัศญา ท่านรองฯนาวินี ครูจารุวรรณ หัวหน้าโครงการเศรษฐกิจฯ ให้การต้อนรับ ผลการประเมินผ่าน ครับ ขอบพระคุณกรรมการทุกท่านครับ

 

  วันที่ 5 มิถุนายน 2555 โรงเรียนประถมนนทรี โดยท่าน ผอ.ลัดดา พร้อมคณะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากล ท่าน ผอ.พัศญา และรองฯนาวินี ให้การต้อนรับ  

 

        วันที่ 5 มิถุนายน 2555 "วันสิ่งแวดล้อมโลก" โรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้จัดกิจกรรมการบำรุงรักษาต้นไม้ ตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ย รดน้ำต้นไม้ โดยนักเรียนและคณะครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์

ขอบคุณภาพจากสำนักงานพระพุทธศาสนา            

 ลิงค์ สำนักงานพระพุทธศาสนา 

โรงเรียนเอนโดโวว์ สิงค์โปร์ นำนักเรียนและครูจำนวน 45 คน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศิลปะวัฒนธรรม ณ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ วันที่ 30 พค.55

ผู้อำนวยการพัศญา พรหมเลิศ ครูรตินธร วาดเขียน ให้การต้อนรับ

คลิกชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่

        วันที่ 31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2555 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ จัดนิทรรศการ นำเสนอการบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตร MSIEP (Math-Sciecce Integrated English Program) ณ ห้องประชุม Symposium นำทีมโดย รองผู้อำนวยการนาวินี  โกวิทวิบูล ได้รับความสนใจจากคุณครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นอย่างมาก ได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการ สพฐ.ท่านอนันต์  ระงับทุกข์ เข้าเยี่ยมชม พร้อมทั้งชมเชย "จัดได้ดีมาก" นับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวสายน้ำทิพย์เป็นอย่างสูง

คลิกที่นี้เพื่อชมภาพหรือดาว์นโหลดภาพทั้งหมด

          26-27 พฤษภาคม 2555 ผู้อำนวยการพัศญา พรหมเลิศ ประธานการประชุม                       ผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 1 พร้องทั้งรองผู้อำนวยการนาวินี โกวิทวิบูล และครูประจำชั้น ดำเนินการประชุม ชั้นอนุบาล1 ชั้นป.1-3 เช้าวันที่ 26   ชั้น อนุบาล2 ชั้น ป.4-6 บ่ายวันที่ 26 ในห้องเรียนปกติ และห้อง MSIEP ทุกห้อง เช้าวันที่ 27 พค. หลังการประชุมเสร็จสิ้น ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น พร้อม ชำระค่าใช้จ่าย

คลิกที่นี้เพื่อชมภาพกิจกรรมหรือดาว์นโหลดภาพทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสายน้ำทิพย์

เปิดภาคเรียน วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 
ประชุมผู้ปกครองห้องปกติวันที่ 26 พฤษภาคม 2555 อนุบาล-ป.3 09.00-12.00 น. 

ประชุมผู้ปกครองห้องปกติวันที่ 26 พฤษภาคม 2555 ป.4-ป.6 13.00-16.00 น. 

ประชุมผู้ปกครองห้อง MEP ทุกห้องเรียนวันที่ 27 พฤษภาคม 2555 09.00-12.00 น. 

อนุบาล 1  อนุบาล 2 ชั้น ป.1 ชั้น ป.2 ชั้น ป.3 ชั้น ป.4 ชั้น ป.5 ชั้น ป.6

คลิกที่ชั้นที่ต้องการตรวจสอบ (Excel File)

วันนี้ 18 พ. ค.55 ครูสายน้ำทิพย์สอบภาษาอังกฤษ พัฒนาบุคคลากรทางภาษา เพื่อเตรียมรับประชาคมอาเซี่ยน และหลักสูตรมาตรฐานสากล โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 3ระดับ   อบรมเข้มในวันจันทร์ที่21และอังคารที่22

11 พฤษภาคม 2555 ท่านผู้อำนวยการพัศญา พรหมเลิศ ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ แสดงผลงาน และ ปิด Course "SNT Summer Course 2012"

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพหรือดาว์นโหลดทั้งหมด

วันเสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ โรงเรียนจัดงาน "คืนสู่เหย้า๕๐ปีชาวฟ้า-ขาว" มีคุณครูอาวุโส และศิษย์เก่า ร่วมงานเป็นจำนวนมาก โรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้เข้าร่วมงาน และท่านที่สนับสนุนการจัดงาน มา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง ครับ

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดและชมภาพทั้งหมด(ชุดที่๑)

ภาพชุดที่๒

ภาพชุดที่๓

         วันพุธที่ 11 เมษายน 2555 ท่าน ผอ.พัศญา พรหมเลิศ นำทีมโรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

เข้ารดน้ำดำหัว เนื่องในประเพณีสงกรานต์2555 ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นางรพีพรรณ เอกสุภาพันธุ์ อดีตผู้อำนวยการ สพท.กรุงเทพมหานคร เขต 1 และนายสมยศ  ศิริบรรณ ผู้อำนวยการ สพป.กรุงเทพมหานคร เพื่อความเป็นศิริมงคล ณ ห้องประชุมศรีพญาไท โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร  และในช่วงบ่ายคณะครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้รถน้ำดำหัว ขอพร ท่านผู้อำนวยการพัศญา พรหมเลิศ และสรงน้ำหลวงพ่อสมาน

คลิกที่นี้เพื่อชมภาพหรือดาว์นโหลดทั้งหมด


         วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2555 ประชุมเตรียมการจัดงาน "คืนสู่เหย้า 50ปี ชาวฟ้า-ขาว" สายน้ำทิพย์ ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ท่าน ผอ.พัศญา พรหมเลิศ ประธานในพิธี มีคณะครูและศิษย์เก่า สสท. เข้าร่วมประชุมหลายรุ่น ดังรายละเอียด (คลิกลิงค์)

http://sainamtip.ning.com/forum/categories/50/listForCategory

            วันที่ 3-4 เมษายน 2555 โรงเรียนสายน้ำทิพย์จัดสัมมนาบุคลากรโรงเรียน เรื่องการประเมินโครงการปีการศึกษา2554 และเขียนแผนปฏิบัติการปีการศึกษา2555 ผู้อำนวยการพัศญา พรหมเลิศ วิทยากรและประธานในพิธี ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง ท่านสุรินทร์ โตทับเที่ยง เจ้าของโรงแรมธรรมรินทร์ ให้เกียรติบรรยายพิเศษและมอบของที่ระลึกให้กับคณะครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ตรัง ท่านไกรสิน  โตทับเที่ยง CEO โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ให้เกียรติบรรยายพิเศษ

คลิกที่นี่เพื่อชมหรือดาว์นโหลดภาพทั้งหมด

        โรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้จัดนิทรรศการ 50 ปี สายน้ำทิพย์รวมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2555 ณ ลานเอนกประสงค์ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน นอกจากนี้ ท่าน สมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มาเป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณแด่ผู้มีอุปการะคุณ และครูดีเด่นโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ในช่วงเย็นของวันที่ 16 มีนาคม 2555 มีการแสดงของนักเรียน

คลิกชมภาพกิจกรรมวันที่ 15 มีนาคม 2555 ได้ที่นี่คะ

คลิกชมภาพกิจกรรมวันที่ 16 มีนาคม 2555 ได้ที่นี่คะ

วันที่ 13 มีนาคม 2555

รองฯ นาวินี โกวิทวิบูล

ได้มอบของช่วยเหลือให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

โรงเรียนสายน้ำทิพย์

คลิกดูภาพกิจกรรมได้ที่นี่

โครงการ English camp ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสายน้ำทิพย์

วันที่ 10 มีนาคม 2555

วันที่ 4 มีนาคม 2555 สอบ ป.หนึ่งห้องพิเศษ MSIEP

รับสมัครอนุบาล 1 ตั้งแต่วันที่ 2-6 มีนาคม 2555

ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนสายน้ำทิพย์

วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพ จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ วันที่ 25-26กพ55

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ได้มอบรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก และได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นของสภาวัฒนธรรม เขตคลองเตย

วันพฤหัสที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้นำนักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 60 คน นำทีมโดยครูทัตติ

วันพฤหัสที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.oo น.

ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา2554

ท่านอดีต ผอ.ชลิต  พุทธรักษา ประธานในการประชุม

ผอ.ณัฐิศา พรหมเลิศ เลขานุการ

โรงเรียนสายน้ำทิพย์จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยนำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะต่างๆ ตลอดจนประสบการณ์ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สวนเสือศรีราชา

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2555

โรงเรียนสายน้ำทิพย์เชิญวิทยากรจาก สน. ทองหล่อ

มาให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมการก่อการร้ายกรุงเทพฯ

เนื่องจากโรงเรียนสายน้ำทิพย์เป็นสถานที่ที่อยู่ในจุดเสี่ยงการก่อการร้าย

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2555

ท่านผู้อำนวยการณัฐิศา  พรหมเลิศ มอบเกียรติบัตร ผู้ปกครองอาสา สวัสดิภาพนักเรียน

ในวันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2554

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพทั้งหมดหรือดาว์นโหลด

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555 เวลา 06.30 น.

ผู้อำนวยการณัฐิศา และรองผู้อำนวยการนาวินี นำคณะครู

ร่วมทำบุญตักบาตร บริเวณสนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

โดยอดีต รมต.กระทรวงศึกษาธิการ นายวรวัจน์  เอื้ออภิญากุล ประธานในพิธี

และเวลา 08.00 น. ได้นำคณะครูรับเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร

ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูคุณธรรม

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพทั้งหมดหรือดาว์นโหลด

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2555

ท่านผู้อำนวยการณัฐิศา  พรหมเลิศ นำคณะครูสายน้ำทิพย์ รับเข็ม "หนึ่งแสนครูดี"

รางวัลของคุรุสภา ณ หอประชุมคุรุสภา

ท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ผู้มอบเข็มเชิดชูเกียรติ

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ คุณครูปทุมพร คุณครูอรทัย คุณครูสุนทรี

ครูพัชรวีร์ ครูสุนทรี ครูวัฒณี ครูอรุณ ด้วยนะครับ

คลิกที่นี่เพื่อดาว์นโหลดหรือชมภาพทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับทีมแอโรบิคมวยไทยโรงเรียนสายน้ำทิพย์

ได้รับรางวัล"รองชนะเลิศอันดับ 2"

ในการแข่งขัน สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา2554 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2555

โดยท่านผู้อำนวยการณัฐิศา  พรหมเลิศ ผู้จัดการทีม

หัวหน้าผู้ฝึกสอนคุณครูอรทัย  อนันตศานต์ ผู้ช่วยหัวหน้าผู้ฝึกสอนคุณครูสุพัตรา ปฏิยุทธ

ผู้ฝึกสอน ครูวุฒิพงษ์  โฉสูงเนิน และครูโจ้

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพทั้งหมดหรือดาว์นโหลดภาพ

วันที่ 5 มกราคม 2555 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ โดยท่านผู้อำนวยการณัฐิศา  พรหมเลิศ

ท่านรองผู้อำนวยการนาวินี โกวิทวิบูล และคณะครูเข้าขอพรปีใหม่

ท่าน ผอ.เสริมศักดิ์ คำแย้ม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนสายน้ำทิพย์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์

 

9 ธันวาคม 2554

คณะครูผู้รับผิดชอบเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน เข้าร่วมประชุม

"วิธีการเลือนขั้นเงินเดือนแบบใหม่"

ณ โรงเรียนพญาไท

ท่านผอ.เขต สมยศ  ศิริบรรณ ประธานในพิธี

โรงเรียนสายน้ำทิพย์โดยท่านผู้อำนวยการณัฐิศา  พรหมเลิศ

ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา

ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2554

วันที่ 8 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเกียรติยศ

โดยท่าน ผอ.ชลิต  พุทธรักษา ประธานในที่ประชุม

ผู้อำนวยการณัฐิศา พรหมเลิศ และท่านรองฯนาวินี โกวิทวิบูล ให้การต้อนรับ

และคณะกรรมการฯได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อนุบาล 1และ2

วันที่ 7 ธันวาคม 2554

โรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้นำคณะนักเรียน ครู และผู้ปกครอง

ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

" 84 พรรษา องค์ราชัน ธ สถิตย์ในดวงใจไทยนิรันดร์"

ท่านผู้อำนวยการณัฐิศา  พรหมเลิศ ประธานในพิธี

ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนสายน้ำทิพย์

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ คณะโรงเรียนสายน้ำทิพย์

นำโดยท่านผู้อำนวยการณัฐิศา พรหมเลิศ และท่านรองผู้อำนวยการนางวินี โกวิทวิบูล

  ร่วมแสดงความยินดีกับท่านพระธรรมภาวนา(เจ้าคุณธงชัย)

 รับพระราชทานสมนศักดิ์เป็นพระธรรมภาวนา

วันที่ 2 ธันวาคม 2554 ท่านผู้อำนวยการณัฐิศา  พรหมเลิศ

และท่านรองผู้อำนวยการนาวินี โกวิทวิบูล ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

ของข้าราชการในสังกัด สพป.กทม. โดยท่าน ผอ.เขตฯ สมยศ  ศิริบรรณ ประธานในพิธี

วันที่ 2 ธันวาคม 2554 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้จัดอบรมครู

หลักสูตร "Introduction to ICT School" จำนวน 2 ชั่วโมง

โดยท่านผู้อำนวยการณัฐิศา พรหมเลิศ ประธานในพิธีเปิดการอบรม

ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากบริษัทบางกอกซอลฟ์แวร์

คลิกที่นี่เพื่อชมหรือดาว์นโหลดภาพทั้งหมด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ท่านผู้อำนวยการณัฐิศา พรหมเลิศ

ท่านรองผู้อำนวยการนาวินี  โกวิทวิบูล

ร่วมงาน เลี้ยงส่งท่านผู้อำนวยการสุริยา ชิณณะพงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรี ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่

ที่โรงเรียนศาลาตึกวิทยา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

http://www.moe.go.th/moe/th/home/home.php

เรียนคุณครูมี่ประสบอุทกภัยและเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ มอบเงินดำรงชีพ 2000 บาท

ดาว์นโหลดใบคำขอด้านล่าง (เป็น pdf นะครับ)

แบบคำขอรับทุนจากภัยน้ำท่วม

 

 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2554 

ผู้อำนวยการณัฐิศา  พรหมเลิศ ประธานการประชุม

วันเสาร์ที่ 26 - อาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2554 

ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนสายน้ำทิพย์

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพทั้งหมด

 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

  นายสุเทพ  เจริญสันดร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสุดารัตน์ พลแพงพา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ชั้นอนุบาล 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องปกติ และห้องพิเศษ MSIEP

ระดับชั้นอนุบาล 1

กำหนดรับใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

กำหนดวันสมัคร (ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสมัคร)

 

ระดับชั้นอนุบาล 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากเข้าเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ห้องปกติ

กำหนดรับใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557

กำหนดวันสมัคร (ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากเข้าเรียน

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ห้องพิเศษ(MSIEP)

กำหนดรับใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

กำหนดวันสมัคร (ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสมัคร)

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.กทม.กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

ประจำปีการศึกษา 2556

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(25, 27-29 พฤศจิกายน 2556)

ภาพกิจกรรมการประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ 63 

กลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

--> พิธีเปิด

--> รายงานตัว

--> การแข่งขันโปรแกรมนำเสนอ

--> การแข่งขันการสร้างWebpage

--> การแข่งขันวาดภาพกราฟิก

--> การแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพ

--> การแข่งขันการสร้าง E-book

--> การแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์

--> การแข่งขันหุ่นยนต์

--> การประชุมคณะกรรมการฯ

--> ประกาศผลและมอบรางวัล

ลิงค์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 จังหวัดระยอง

http://art62.sillapa.net/sp-rayong62/?name=index&file=time_table&cate=8

ภาพกิจกรรมการประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ62

กลุ่มสาระเรียนรู้ กอท และหุ่นยนต์

(คลิกที่ลิงค์เพื่อชมภาพหรือดาว์นโหลด ด้านล่าง)

พิธีเปิด

ลงทะเบียน

รายงานตัว

การแข่งขัน PowerPoint

การแข่งขันคอมพิวเตอร์ ประเภทอื่นๆ

การแข่งขันหุ่นยนต์

ประกาศผลและมอบรางวัลหุ่นยนต์

การแข่งขันการงานอาชีพ(บ่าย)

การแข่งขันการงานอาชีพ(เช้า)

ทำเนียบคณะกรรมการ

สรุปผลและตรวจสอบการสมัครทุกรายการ(แก้ไขครั้งสุดท้ายนะครับ)3ตุลาคม55

แบบฟอร์มการเปลี่ยนตัวนักเรียนการแข่งขัน ศิลป62 ระดับ สพป.กทม.

ที่ส่งแบบขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน(ภายใน 8 พย.55)

ประชุมเตรียมการ จัดการแข่งขัน ศิลป62

ท่านผู้อำนวยการพัศญา พรหมเลิศ ประธานการประชุม

วันที่ 2 พย.55 ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนสายน้ำทิพย์

มติที่ประชุม ในการเตรียมการแข่งขัน กรณีที่จัดเตรียมการเย็บใบตองหรือ

เตรียมการโขลกน้ำพริกหรือแกะสลักผักมาก่อนการแข่งขัน นั้น ไม่อนุญาต

ให้มาปฏิบัติ ในเวลาแข่งขันทั้งหมด

คลิกเพื่อชมภาพหรือดาว์นโหลดภาพการประชุม

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนจะเข้าสู่หน้าที่สองครับ

กำหนดการรับสมัคร วันที่ 3-7 กันยายน 2555

ดาว์นโหลดใบสมัคร(PDF File)

ดาว์นโหลดใบสมัคร(Word File)

ที่ส่งใบสมัคร(ถือวันที่ในเว็บไซค์เป็นสำคัญ)

รายละเอียดและเกณฑ์การตัดสิน งานอาชีพ คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์(PDF File)

วันที่ 12-13 แข่งคอมพิวเตอร์

วันที่ 13 แข่ง การงานอาชีพ

วันที่ 14-15 แข่งหุ่นยนต์

ตารางการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ กอท. และหุ่นยนต์(คลิกเพื่อดาว์นโหลด Excel)

แข่งขันวันที่ 12-13-14-15 พฤศจิกายน 2555

ประกาศผลการแข่งขัน

การงานอาชีพ

คอมพิวเตอร์

หุ่นยนต์

การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ชั้นอนุบาล 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องปกติ และห้องพิเศษ MSIEP

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากอนุบาล1 ปีการศึกษา 2555

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ป.1 MSIEP

รายชื่อผู่มีสิทธิ์สอบ ป.1 MSIEP

ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำห้องสอบ MSIEP

รายงานผลการรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1

วันที่ 2 มีนาคม 2555 จำนวนใบสมัครที่แจก 50 ใบ มาสมัคร 29 ราย

วันที่ 3 มีนาคม 2555 จำนวนใบสมัครที่แจก 50 ใบ มาสมัคร 16 ราย

วันที่ 4 มีนาคม 2555 จำนวนใบสมัครที่แจก 50 ใบ มาสมัคร 20 ราย

วันที่ 5 มีนาคม 2555 จำนวนใบสมัครที่แจก      ใบ มาสมัคร      ราย

วันที่ 6 มีนาคม 2555 จำนวนใบสมัครที่แจก       ใบ มาสมัคร      ราย

การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

ตารางสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ตารางสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6


Members

Badge

Loading…

เว็บเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียน และสังคมแห่งการเรียนรู้

Blog Posts

Entrustidea

Posted by Cesar Mcmullen on September 23, 2013 at 1:35am

Dancing To Lose Belly Fat

Posted by Anke Ruffin on September 22, 2013 at 10:11am

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553 สพป.กทม

ประกาศผลการแข่งขัน
คลิกเพื่อดาว์นโหลดไฟล์Excel ทุกรายการแข่งขัน

หมายเหตุ รายการที่ไม่มีภาพคือรายการที่นำผลงานกลับก่อนคณะกรรมการจัดการแข่งขันอนุญาต
สวนถาดแบบชื้น

มาลัยสองชาย

งานใบตอง"พานบายศรี"

แกะสลัก

อาหารคาว-หวาน

โครงงานอาชีพ

การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ

ศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป.กทม.
แจ้งเลื่อนการแข่งขัน เป็น 29-30 พฤศจิกายน 2553
หุ่นยนต์ เป็น วันที่ 1-2 ธันวาคม 2553 ณ ศูนย์หุ่นยนต์ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนนนทรีวิทยา
www.nonsi.ac.th/


งานศิลปหัตถนักเรียน ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553 สพป.กทม
เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตฯเข้าแข่งขันในระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออก ที่จังหวัดอยุธยา
ดาวน์โหลดรายละเอียดสถานที่แข่งขันและหมายเลขโทรศัพท์
ดาวน์โหลดใบสมัคร
ส่งใบสมัคร
แผนที่โรงเรียนสายน้ำทิพย์
กรุณาสมัครสมาชิกเว็บฯโรงเรียน ด้านบนก่อนส่งหรือดาวน์โหลด นะครับ เพียงท่านใช้อีเมล์เท่านั้น เมื่อเสร็จแล้วสามารถเข้าใช้งานได้ทันที

ปฏิทินการแข่งขัน ระดับจังหวัด สพป.กทม.

สรุปผลการแข่งขันภายนอกโรงเรียน คอมพิวเตอร์

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาแอโรบิกมวยไทย

ขอแสดงความยินดีกับทีมแอโรบิกโรงเรียนสายน้ำทิพย์

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ของดัชมิลด์ปี 2

จากตัวแทนระดับภาค 15 ทีม

ขอแสดงความยินดีกับทีมแอโรบิคโรงเรียนสายน้ำทิพย์

ได้เป็นตัวแทน ภูมิภาคเข้าชิงชัยระดับประเทศ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

**คลิกชมรูปกิจกรรมแข่งขันแอโรบิคได้ที่นี่**

ประกาศผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม61 สาระ กอท.

อนุบาลเชิญชมกิจกรรม

© 2014   Created by Arun Piaseu.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service